การรับสมัครและเลือกตั้งสมาชิกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
หมวด : ข่าววิจัย/สัมนา    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 01/31/2018    เวลา : 3:13:30 PM

เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยกิจการนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จึงกำหนดการรับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการ สมาชิกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. คุณสมบัติผู้สมัครเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา ๑.๑ ไม่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ของหลักสูตรการศึกษา ๑.๒ ไม่เป็นนักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัย ๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร รับสมัครระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ๓. รายละเอียดการสมัคร ๓.๑ หมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งจะเรียงลำดับตามการสมัครก่อน – หลัง ๓.๒ หากมีผู้สมัครเพียงหมายเลขเดียวหรือไม่มีผู้สมัคร สโมสรนักศึกษาจะเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติให้ท่านรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพิจารณาเสนอรายชื่อต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งต่อไป ๓.๓ ผู้สมัครจะต้องทำการหาเสียงระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และจัดเก็บป้ายหาเสียงเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ๓.๔ ผู้สมัครจะต้องปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนรวม ๒ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ๓.๕ ลงคะแนนเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ณ ณ ห้องสารสนเทศเพื่อการสืบค้น ชั้น M อาคาร ๕๐ พรรษาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และจะเริ่มนับคะแนนเวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป จึงประกาศมาเพื่อนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เอกสารแนบ : election