ฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 01/29/2018    เวลา : 10:13:30 AM

ฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้ดำเนินการภายใต้นโยบายการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รวมทั้งบูรณาการให้สอดคล้องกับสรรพวิชา สาขาที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้มีจำนวนมากขึ้นทัดเทียมกับหน่วยงานอื่นๆ และเพื่อให้นักวิจัยสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และประเทศชาติต่อไป