งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดกิจกรรมวิพากษ์รายงานผลการประเมินตนเอง (มคอ.7) ระดับหลักสูตร
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 05/14/2024    เวลา : 2:06:15 PM

งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดกิจกรรมวิพากษ์รายงานผลการประเมินตนเอง (มคอ.7) ระดับหลักสูตร ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องศิลป์สุภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม