สาขาวิชาภาษาจีน ม.นครพนม รับ 2 รางวัล จากการแข่งกันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ถ้วยรางวัลเส้นทางสายไหม ในเขตภาคตะวันเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/25/2023    เวลา : 12:53:45 PM

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง และ รางวัลอาจารย์ผู้ฝึกสอนดีเด่น จากการแข่งกันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน“ถ้วยรางวัลเส้นทางสายไหม ในเขตภาคตะวันเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7” เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโดย สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดขอนแก่น และดำเนินการโดย สถาบันขงจื่อเเห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามเเละอีกหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เปิดสอนภาษาจีนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 13 มหาวิทยาลัย มีมหาวิทยาลัยต่างชาติที่เข้าร่วม คือ ลาวและอินโดนีเซีย รวมทั้งหมด 15 มหาวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง (คะแนนร่วมทั้ง3การแสดง)
ดังนี้ 1.知识竞答 ตอบคำถามปัญหาภาษาจีน
1) นางสาวชรินรัตน์ โคตรปัจจิม
2) นางสาวธนัชชา พรามณี
3) นางสาวปนัดดา โพชราษฎร
4) นางสาวมนธิรา มหาราช

2.经典诵读 อ่านบทกวีจีน
1) นายวิทวัช เผิน

3.才艺展示 การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน
1) นางสาว อิสราภรณ์ ดวงดูสัน
2) นางสาว ชุติกาญจน์ แก้วนอก
3) นางสาว มณฑกาญจณ์ เสนาสี
4) นางสาว จารวี ชินบูรณ์
5) นางสาว อัปสร โยลัย
6) นางสาว ภิญญดา เภาไชย
7) นางสาว สินิทธา กลยนีย์
8) นางสาวมาลินี จันทระ
9) นายธีระเทพ ไชยภูวงษ์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา

รางวัลอาจารย์ผู้ฝึกสอนดีเด่น
1) นางสาวปรียากร บุญธรรม
2) ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์
3) นางสาวภาวิณี เรืองจิรารัตน์
4) นางสาวธัญจิรา ศรีกระจ่าง
5) ดร.พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ