มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 10/31/2023    เวลา : 2:42:30 PM

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00น. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมโดยนายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ณ ห้องประชุมศิลป์สุภา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งในหารลงนามครั้งนี้ได้ส่งเสริมให้นักเรียนหรือนักศึกษาในประเทศเร่งเรียนรู้ภาษาจีนให้ถึงระดับใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในมิติการค้า การลงทุน รวมทั้งมิติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศที่สองที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก และประเทศจีนเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในด้านการค้าและเศรษฐกิจ การลงทุน โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬากับประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนทุกช่วงวัยและและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่กำหนดให้การศึกษาทุกระดับการศึกษาจะต้องจัดกิจกรรมและจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน นำไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีน อันเป็นกลยุทธ์หนึ่งของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสอดรับกับนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยนครพนมและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำความร่วมมือ เพื่อการจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่มีความเข้มแข็ง เป็นชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาในด้านอื่นๆร่วมกันต่อไป