ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พบปะบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 09/28/2023    เวลา : 9:35:00 AM

วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พบปะบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมบุคลากรในคณะ เข้าพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่มรุกขนคร (เนินสะอาด) ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา การสนับสนุนให้เปิดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชานิติศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ การเปิดรับรักนักศึกษาชาวต่างชาติของสาขาต่าง ๆ ในคณะ การใช้ทรัพยากรของอาคารเรียนร่วมกัน การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบน้ำประปา การปรับปรุงภูมิทัศน์ จราจรภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการพัฒนาหอพัก โรงอาหารกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรและนักศึกษาในเขตพื้นที่

ทั้งนี้ สำหรับประเด็นและข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร ทางคณะผู้บริหารจะนำไปพัฒนาปรับปรุงให้เร็วที่สุด เพื่อให้การพัฒนาดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง