ศิษย์เก่า สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรและเงินรางวัลพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 08/25/2023    เวลา : 9:28:00 AM

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางสาวนิธินาถ สมหมาย (นักศึกษารหัส 62) นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 ในปีการศึกษา 2565 ได้เข้ารับเกียรติบัตรและเงินรางวัลพระราชทาน (จำนวน 10,000 บาท) ในโอกาสที่นักเรียนทุนพระราชทานสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับปริญญาเกียรตินิยม โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีงานวันพระราชทานกำเนิด มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบ 60 ปี ณ อาคาร 604 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

นางสาวนิธินาถ สมหมาย ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จบระดับชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ ของโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดมุกดาหาร สนับสนุนโดยมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพ: งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ข่าว: วรรณวชิรา จันทะเมธี