คณะศิลปสาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดงาน Open House ครั้งที่ 2
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 08/09/2023    เวลา : 1:27:45 PM

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดการแข่งขันทักษะความสามารถ และกิจกรรมทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ OPEN HOUSE FLAS NPU ครั้งที่ 2 การจัด โครงการประกวดทักษะและความสามารถทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย OPEN HOUSE FLAS NPU ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2

               ซึ่งในการจัดโครงการครั้งที่ 1 นั้น ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ได้รับความสนใจจากครูและนักเรียนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงได้จัดต่อเนื่อง เพื่อบริการทางวิชาการให้กับสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมปลายได้แสดงถึงศักยภาพทางด้านทักษะและความสามารถทางวิชาการในทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2) เพื่อประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปผ่านกิจกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถทางวิชาการ 3) เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานภายนอก