ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรโครงการพิเศษ (เสาร์- อาทิตย์) รอบที่ 2
หมวด : ข่าวสอบ/ประกวดราคา    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 06/16/2023    เวลา : 9:13:15 AM

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี หลักสูตรโครงการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)

ค่ารายงานตัวคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลำดับ
1. รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 6,840 บาท
2. นิติศาสตร์ (น.บ.) 6,840 บาท
3. พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ศศ.บ.) 6,840 บาท


หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
1. ค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท
2. ค่าบัตรนักศึกษา 100 บาท
3. ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ 140 บาท
4. ค่าคู่มือการศึกษา 100 บาท
รวมจำนวนเงิน 1,340 บาท


มหาวิทยาลัยนครพนม กำหนดการรายงานตัวเป็นนักศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2566 (เวลา 09.00-15.00 น.) มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1. ให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ยื่นเอกสารรายงานตัว ณ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยแนบหลักฐานประกอบการรายงานตัว ดังนี้
1) สำเนาบัตรประชาชน ของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาใบรายงานผลการสำเร็จการศึกษา ปพ.1 หรือ เทียบเท่า หรือ ปวช. จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของนักศึกษา (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป พร้อมไฟล์รูปถ่าย***
2. ยื่นเอกสารเพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ณ ฝ่ายการเงินของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (เวลา 09.00-15.00 น.) เท่านั้น
หมายเหตุ - สำเนาเอกสารทุกฉบับ จะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- วันรายงานตัวต้องนำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) หรือ เทียบเท่า หรือ ปวช.
มายื่นให้เจ้าหน้าที่ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
- กรณีที่ผู้สมัครนำเอกสารเท็จมาประกอบการสมัคร หรือแสดงการอย่างใดอย่าง
หนึ่งที่เป็นเท็จจะต้องถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา