คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือ ทางการวิจัยและวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม และ Northern lllinois University
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 04/25/2023    เวลา : 3:24:15 PM

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ณ เมืองบอสตัน มลรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้เข้าเยี่ยมชมและพบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการของศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ซึ่งผู้อำนวยการของศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สนใจที่จะสร้างความร่วมมือทางการวิจัยและวิชาการกับมหาวิทยาลัยนครพนม

                ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือ ทางการวิจัยและวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม และ Northern lllinois University ร่วมกับ ผศ.ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา, ดร.คณิณ เชื้อดวงผุย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม, ผศ.ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี, อาจารย์ ดร.สุริยา คำหว่าน, อาจารย์ ดร.อนุชิต สิงห์สุวรรณ, อาจารย์สิริยาพร สาลีพันธ์, อาจารย์อานันท์นิตย์ มโนรมย์ และอาจารย์ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา

                เมื่อวันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศิลป์ทวี ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม