คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการ หรือพนักงานครูและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/05/2022    เวลา : 6:33:15 PM

เมื่อวันที่ 4 พฤษศจิกายน 2565 เวลา 14.00น. ผศ.ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการ หรือพนักงานครูและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึงจัดโดย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะริเวอร์ นครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

          สืบเนื่องจาก สถานศึกษาที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กาหนดโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี พ.ศ.2558 และระเบียบหลักเกณฑ์ปฏิบัติตามแนวทางของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปี พ.ศ.2551 โดยจุดเด่นสาคัญของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การมีทรัพยากรทางการศึกษา และตั้งอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่น จึงสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ประชาชนทุกคนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

          มหาวิทยาลัยนครพนม โดย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม จึงได้จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยกำรประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงำนครูและกำรจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะริเวอร์ นครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด ...72.... คน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังนี้
          1. เพื่อให้ข้าราชการ หรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่รับผิดชอบงานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นให้มี ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพทางการศึกษาท้องถิ่น
           2. เพื่อให้ทราบสาระสาคัญ ขั้นตอน และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
           3. เพื่อให้ทราบวิธีการจัดทาและการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA)
           4. เพื่อให้ทราบวิธีการจัดทาและการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (๓ ด้าน) และผลงานทางวิชาการและข้อสังเกตการประเมินผลงานทางวิชาการ mecidiyeköy escort
          5. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปีตามแนวทางปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย