อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเฝ้าระวังและป้องกันเด็กจมน้ำ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล) ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 09/10/2022    เวลา : 4:18:30 PM

ดร.คณิณ เชื้อดวงผุย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยอาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ,อาจารย์อนุวัฒน์ พลทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยนครพนม ลงพื้นที่เป็นวิทยากรฝึกอบรมเฝ้าระวังและป้องกันเด็กจมน้ำ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล) ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม โดยมีนายภานุพงษ์ วงค์จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดเป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 โครงการฝึกอบรมเฝ้าระวังและป้องกันเด็กจมน้ำ จัดโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนในการป้องกันตัวและเฝ้าระวังอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าลาด ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมอบรม มีผู้นำชุมชน ครูโรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล) ตลอดจนผู้ปกครองเข้าร่วมสังเกตุการณ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ภาพ : สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยนครพนม ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม