ตัวแทนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ฯได้รับรางวัลพระราชทาน การนำเสนอสรุปผลการนำเดินงานชมรม TO BE NUMBER ONE
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 08/01/2022    เวลา : 2:15:15 PM

ตัวแทนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ฯได้รับรางวัลพระราชทาน การนำเสนอสรุปผลการนำเดินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษาอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา กลุ่มดีเด่น ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ปีที่ 20 ระหว่างวันที่ 29 -31 กรกฎาคม 2565 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

              ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยนครพนม จัดตั้งเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 โดยมีสมาชิกเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ชมรมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน ตลอดจนสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยดำเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายชมรม ฯ และเครือข่ายภาคชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนอย่างสม่ำเสมอ เช่น TO BE NPU ร่วมใจรับใช้สังคม ส่งเสริมให้สมาชิกทำกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมช่วยเหลือสังคม TO BE NPU ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย TO BE NPU ช่วยกันสรรสร้างเศรษฐกิจ สนับสนุนให้สมาชิกได้เรียนรู้และฝึกการเป็นผู้ประกอบการโดยการผลิดสินค้าไปจำหน่ายในโอกาสต่าง ๆ เกิดรายได้ระหว่างเรียน TO BE NPU เติมฝันดนตรี กีฬา และศิลปวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักศึกษาและบุคลากร ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สนับสนุนให้สมาชิกเข้าร่วมการประกวดดนตรี ร้องเพลง เพื่อสานฝันสู่เส้นทางการเป็นศิลปิน TO BE NPU ให้ความสำคัญกับการปกครองระบบประชาธิปไตย TO BE NPU ต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการคอรัปชันภายในมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นประจำทุกปี ผ่านกิจกรรมอบรมแกนนำนักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE อีกทั้งได้ตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ อาคารบรรณราชครินทร์ ชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษา เพื่อให้คำแนะนำเรื่องต่าง ๆ เช่น ปัญหาการเรียน ความรัก ยาเสพติดเป็นต้น ภายใต้แนวคิด ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาอีคิว

ภาพ: ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยนครพนม
ข่าว: งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม