ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ เข้าร่วมต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 07/24/2022    เวลา : 9:53:30 AM

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00น. ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ เข้าร่วมต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้กล่าวเปิดกิจกรรมสัมมนาประเด็นการพัฒนาร่วมกับนักศึกษาสาขาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเด็นที่ร่วมพูดคุยกันได้แก่
- ประเด็นที่1 โควิด-19 ผลกระทบและการปรับตัว
- ประเด็นที่ 2 เกษตรทรัพยากร ผู้ประกอบการ และการพัฒนาชนบท
- ประเด็นที่ 3 สังคมสมัยใหม่ ความเชื่อ บริโภคนิยม โลกออนไลน์ อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์