คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศาลแรงงานภาค 4 จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยน ประจำปี พ.ศ. 2565
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 07/12/2022    เวลา : 3:49:00 PM

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำโดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติสาสตร์ ร่วมกับ ศาลแรงงานภาค 4 ได้จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยน ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

              การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ในหลักกฎหมายให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง ได้เข้าใจถึง การไกล่เกลี่ย ซึ่งเป็นกระบวนการการระงับข้อพิพาททางเลือกที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นในกระบวนการพิจารณาคดีของศาล

              ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่และพัฒนาระบบการระงับข้อพิพาทของศาลให้มีประสิทธิภาพ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติสาสตร์ ร่วมกับ ศาลแรงงานภาค 4 จึงได้จัดให้มีโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยน ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยจัดบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทย์ การไกล่เกลี่ยนก่อนฟ้อง รวมถึงการไกล่เกลี่ยออนไลน์ แก่นักศึกษาและบุคลากรผู้สนใจของมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ในหลักกฎหมายหากต้องทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือช่วยเหลือผู้ที่มีความขัดแย้ง ให้สามารถเจรจาตกลงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล รวมทั้งสามารถเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อยุติข้อขัดแย้งได้