คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.นครพนม สานต่อเจตนารมณ์ บันทึกความร่วมมือมหาวิทยาลัยนครพนมสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 06/21/2022    เวลา : 3:24:15 PM

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือในการบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยมี ดร.คณิน เชื้อดวงผุย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือกับ นายภานุพงษ์ วงจำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

          การลงนามบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสานต่อบันทึกความร่วมมือของมหาวิทยาลัยนครพนม กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 และหนึ่งในนั้น คือ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ซึ่งทางคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จะให้การสนับสนุนด้านวิชาการ การวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับบันทึกความร่วมมือของมหาวิทยาลัยนครพนม อาทิ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ การศึกษาประวัติศาสตร์เชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนทั้งฝ่ายท้องที่และท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสภาเด็กและเยาวชนตำบล รวมทั้งชมรมผู้สูงอายุในตำบลท่าลาด

          ขณะเดียวกัน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ก็จะให้การสนับสนุนด้านพื้นที่และ กลุ่มเป้าหมาย ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ ซึ่งทั้ง 2 ฝ่าย ได้เห็นพ้องความร่วมมือที่จะทำให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อน เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ร่วมกันตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจน และเกิดรูปธรรมในอนาคตต่อไป

          ซึ่งพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือดังกล่าว มีคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนท้องถิ่นจาก 8 หมู่บ้านในตำบลท่าลาด เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม