ม.นครพนม ลงนาม MOU ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ส่งเสริมกิจกรรมและบูรณาการด้านวิชาการแก่สังคม
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 06/16/2022    เวลา : 3:22:00 PM

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมศิลป์สุภา ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยนครพนม กับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม โดยมี ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ลงนามบันทึกความเข้าใจกับนางกรรญา ศูนย์คำ วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นพยานฝ่ายมหาวิทยาลัยนครพนม มีนายสาธิต ด้วงคำภารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และนาวสาววิภารัตน์ ไชยต้นเทือก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นพยานฝ่ายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม

           ซึ่งพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยนครพนม กับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม มีเป้าหมายร่วมกัน คือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดเครือข่ายด้านวิชาการ องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับภาษาต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองฝ่าย ตลอดจนการสร้างกิจกรรมและบูรณาการทางวิชาการแก่สังคมในลำดับต่อไป โดยมีกรอบระยะเวลาของการลงนามบันทึกความเข้าใจ 5 ปี