คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สถ.จ.นครพนม จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล เสริมความมั่นคงในวิชาชีพข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 05/18/2022    เวลา : 10:13:15 AM

ม.นครพนม ร่วมกับ สถ.จ.นครพนม จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล เสริมความมั่นคงในวิชาชีพข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

           วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 เพื่อนำทักษะความรู้ไปส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ความก้าวหน้า และความมั่นคงในวิชาชีพ โดยมี ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ มีอาจารย์กาญจน ศาลปรีชา หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวรายงาน

           อาจารย์กาญจน ศาลปรีชา เปิดเผยว่า การจัดโครงการครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม โดยสืบเนื่องจากคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ได้ประกาศแก้ไขปรับปรุง และเพิ่มเติมมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้รับผิดชอบงานการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบหลักการ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทันต่อสถานการณ์การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิประโยชน์ ความก้าวหน้า ความมั่นคงในวิชาชีพข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายการบริหารงานบุคคล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นร่วมกัน รวมถึงนำไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอนาคต ซึ่งมีผู้สนใจเข้าอบรมกว่า 100 คน

           นอกจานี้ ยังได้รับเกียรติจากนายสราวุธ วังริยา ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น นายจิรพัฒน์ น้อยเพ็ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายแสงจันทร์ ดวงระหว้า นิติกรชำนาญการพิเศษกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การบริหารงานบุคคลตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับอาวุโส-ชำนาญการพิเศษ ,การดำเนินการทางวินัยข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพนักงานจ้าง การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการพนักงานท้องถิ่น และกรณีการฟ้องศาลปกครอง และการแก้คำฟ้องศาลปกครองตามกรณีต่าง ๆ ,การบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (โครงสร้างส่วนราชการ ระดับตำแหน่ง และการปรับปรุงตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับขนาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และแนวทางการจัดตั้งฝ่ายหรือกองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อปรับปรุงตำแหน่งอำนวยการกองต้นเป็นตำแหน่งอำนวยการกลาง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมแม่โขงเฮอลิเทจ อ.เมือง จ.นครพนม