คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ อบต.มหาชัย จัดกิจกรรมบริการวิชาการ
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 05/12/2022    เวลา : 11:46:00 AM

ม.นครพนม ลงนามร่วมมือ อบต.มหาชัย สร้างเครือข่าย เสริมพลังความรู้และศักยภาพผู้นำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยุคใหม่ในพื้นที่

           วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ชั้น 2 ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Mahachai Smart Leader (MSL) : การเสริมพลังความรู้และศักยภาพผู้นำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยุคใหม่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีนางพัชรินทร์ บัวชุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เป็นประธาน มี ดร.คณิณ เชื้อดวงผุย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน

          ดร.คณิณ เชื้อดวงผุย เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะเฉพาะด้านให้กับผู้นำท้องที่และท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตำบลมหาชัย เพื่อสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการผลิตงานวิจัย ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริการวิชาการแก่สังคมให้กับชุมชนและท้องถิ่นในจังหวัดนครพนมจน ถึงระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยการจัดโครงการครั้งนี้ มีโครงการย่อย 4 โครงการ คือ Mahachai Smart Leader (MSL) : การเสริมพลังความรู้และศักยภาพผู้นำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยุคใหม่ ,โครงการส่งเสริมการผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์และส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลมหาชัย ,โครงการเสริมสร้างศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลมหาชัย และโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลมหาชัย ซึ่งมีผู้นำท้องที่และท้องถิ่น จำนวน 8 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลมหาชัย และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัยเข้าร่วมโครงการ

          ภายในโครงการมีกิจกรรม การบรรยายความรู้ในหัวข้อ “ภาวะผู้นำที่ดีเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้ประสบผลสำเร็จ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ วิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา และคณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ,“กฎหมายเบื้องต้นสำหรับผู้นำชุมชน” และคลินิกกฎหมาย โดย อ.สุรศักดิ์ แสนพรหม อ.ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา และคณาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ และกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม “เราจะมีบทบาทสร้างชุมชนและท้องถิ่นของเราที่พึงปรารถนาได้อย่างไร” (ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ) โดย อ.ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี และคณาจารย์สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 12 -13 พฤษภาคม 2565

          ขณะเดียวกัน ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบริการวิชาการแก่สังคม กับองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เพื่อสร้างเครือข่ายการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับองค์กรในท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังได้นำผู้เข้าอบรมร่วมกันปลูกไม้สักทอง ไม้ประดู่ และต้นขี้เหล็ก ที่บริเวณห้วยจิกเนิ้ง เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ