มหาวิทยาลัยนครพนม ลงนามบันทึกความร่วมมือทาววิชาการ และ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 04/19/2022    เวลา : 1:58:00 PM

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มหาวิทยาลัยนครพนม ลงนามบันทึกความร่วมมือทาววิชาการ ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา และการช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ และดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มีนายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายสมศักดิ์ วาทบัณฑิตกุล กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 4, ว่าที่ร้อยตรีถิระวัฒน์ จำปาไชยศรี ประธานสภาทนายความจังหวัดนครพนม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยนครพนม, ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และนายเจษฎา ไชยตา หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน การลงนามฯ ในครั้งนี้ มีนายวิทยาทองกุ้ง อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์,นายภากร ชัชวาลวงศ์ เหรัญญิกและผู้ช่วยเลขาธิการสภาทนายความ, ดร.ธนพล คงเจี้ยง ที่ปรึกษานายกสภาทนายความและที่ปรึกษาเลขานุการ รมต ว่าการกระทรวงยุติธรรม และว่าที่ร้อยตรีกฤษดา กฤตเมธานนท์ ทีปรึกษานายกสภาทนายความ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามฯ

      ทั้งนี้ แนวทางความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ในการผลิตบัณฑิต ด้านนิติศาสตร์ ที่มีความตระหนักถึงบทบาทภาระหน้าที่อันสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม ส่งเสริมช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย ลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างเสมอภาคกัน