คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดมหกรรมส่งเสริมความรู้“การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 04/04/2022    เวลา : 11:43:45 AM

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดนครพนม จัดมหกรรมส่งเสริมความรู้ “การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อขยายผลในระดับพื้นที่และนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยมีวิทยากรตัวคูณที่ผ่านการอบรมจากสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้ทำหน้าที่อบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย ณ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จำนวน 56แห่งและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศสปชต.) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้ง 77 จังหวัด ในฐานะภาคีหุ้นส่วนถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 1ผ่านการจัดอบรม 2 หลักสูตร ส าหรับ 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ หลักสูตร “พลเมืองไทยกับการสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตย” สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไป และหลักสูตร “เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย” สำหรับกลุ่มเยาวชน ซึ่งมีก าหนดการเปิดการอบรมผ่านระบบออนไลน์(Application Zoom) ในวันที่ 2 เมษายน 2565 และจัดการอบรมขยายผลในระดับพื้นที่ให้กับประชาชนและเยาวชนทั่วไป ในวันที่ 2-3 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมพนมศิลป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม