ม.นครพนม จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/24/2021    เวลา : 9:45:45 AM

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ,คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,สถาบันพระปกเกล้า และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา จัดเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ "พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : ปัญหา โอกาส และความท้าทาย" โดยมีพลเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา เป็นประธานเปิดงาน ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน มีนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

พลเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นับว่าเป็นบทบาทสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน ที่จะทำให้มีนักวิชาการและบุคคลมากมายได้หันมาให้ความสนใจในการศึกษา ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ หลากหลายแง่มุม ซึ่งกิจกรรมตรงนี้เชื่อมั่นว่าจะเป็นเวทีเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวมถึงศาสตร์ความรู้ด้านอื่น ๆ ตลอดจนเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายทางวิชาการให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

ด้าน ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เปิดเผยว่า การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ "พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : ปัญหา โอกาส และความท้าทาย" นับเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันได้นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งผลงานดังกล่าวจะนำไปสู่การสืบสานปณิธานของมหาวิทยาลัยนครพนมที่ว่า "พัฒนาตน ตื่นรู้ ผู้รับใช้สังคม" และการพัฒนาประเทศสู่ระดับสากล ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถสร้างผลกระทบ และความยั่งยืนให้เกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่เป็นเป้าหมายของสหประชาชาติต่อไป

ภายในกิจกรรมมีการบรรยายในหัวข้อ "ประเด็นรัฐธรรมนูญกับการบริหารงานภาครัฐ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย" ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นองค์ปาฐก พร้อมกับการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานร่วมนำเสนอมากถึง 62 ชิ้นงาน

เวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ "พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : ปัญหา โอกาส และความท้าทาย" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่มรุกขนคร

#มหาวิทยาลัยนครพนม #มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชน #NakhonPhanomuniversity #NPUThailand #ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่13 #พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ #สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ #คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม