อบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพกิจการสภา การประชุมสภา และการจัดทำข้อบัญญัติ เทศบัญญัติท้องถิ่น และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่น”
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 02/28/2022    เวลา : 9:49:15 AM

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพกิจการสภา การประชุมสภา และการจัดทำข้อบัญญัติ เทศบัญญัติท้องถิ่น และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่น” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ความข้าใจของบทบาทการทำหน้าที่ในตำแหน่งของตนเองได้อย่างถูกต้อง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายนายวรรณพล ต่อพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน มี อาจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมไอฮอลล์ 1 โรงแรมไอโฮเท็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565