คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยนครพนม
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/01/2021    เวลา : 3:04:30 PM

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00น. ดร.วรวุฒิ อินทนน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม และคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม เข้าพบปะบุคลากรภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมเข้าพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม ระยะ 5 ปี และการพัฒนาหลักสูตรในอนาคต ณ ห้องประชุมศิลปสุภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม