ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับอธิการบดี
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/05/2021    เวลา : 2:30:30 PM

เมื่อ วันจันทร์ที่ 4 พฤษศจิกายน 2564 เวลา 13.30น. ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา ในโอกาศที่สภามหาวิทยาลัยนครพนม มีมติที่ประชุมแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อให้การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินการของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 และข้อ 4 วรรคแรก แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2548 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 จึงแต่งตั้ง ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิมทยาลัยนครพนม ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2565 รวมระยะเวลา 180 วัน หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น