โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งเรียนรู้รอยตีนไดโนเสาร์
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 10/26/2021    เวลา : 1:57:30 PM

เมื่อ วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-16.00 น. สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และองค์การบริหารส่วนตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ร่วมกับกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณีได้ดำเนินโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งเรียนรู้รอยตีนไดโนเสาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย ที่มี ดร.อนุชิต สิงห์สุวรรณ และ ผศ. ดร.ศรีสุดา ด้วงโต้ด เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

โดยมีอาจารย์ ดร.คณิณ เชื้อดวงผุย รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายชัชวาลย์ ตั้งศักดาดิษฐ์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนอม กล่าวเปิดโครงการฯ

กิจกรรมภายใต้โครงการ ได้แก่ การบรรยายเรื่องการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน การประชุมระดมสมองแนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชน การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว การอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น