คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ของคนในชุมชนและหาฉันทามติร่วมกัน : ระบบน้ำประปาบ้านเนินสะอาด
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 09/15/2021    เวลา : 3:00:30 PM

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัด “กิจกรรมสร้างการรับรู้ของคนในชุมชนและหาฉันทามติร่วมกัน : ระบบน้ำประปาบ้านเนินสะอาด” วันที่ 12 กันยายน 2564 ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จัดโดย ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดนครพนม ร่วมกับ อำเภอเมืองนครพนม