โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 06/11/2021    เวลา : 1:08:30 PM

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องศิลป์สุภา ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รายชื่อคณะกรรมการประเมิน 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ พ.ต.ดร.ธเนศวร์อุดม จูมพลหล้า (มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร) 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม) 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิราชย์ นันขันตี (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม)