โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชานิติศาสตร์
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 06/09/2021    เวลา : 2:32:15 PM

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ : กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องศิลป์สุภา ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์ รายชื่อคณะกรรมการประเมิน 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) 2.อาจารย์ ดร.ปิติณัช ไศลบาท (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม) 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฏฐ์ คิดคำส่วน (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม)