ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี หลักสูตรโครงการพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 05/27/2021    เวลา : 4:24:30 PM

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี หลักสูตรโครงการพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 14 มิถุนายน 2564 สาขาที่เปิดรับสมัคร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ศศ.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.)