โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SME ด้วย Social Media Marketing ในจังหวัดนครพนม
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 01/15/2021    เวลา : 2:17:15 PM

ภาพบรรยากาศโครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SME ด้วย Social Media Marketing ในจังหวัดนครพนม ซึ่งมีอาจารย์ประจำวิชาภาษาอังกฤษและนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมโครงการ ณ บ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม