โครงการอบรม ในหัวข้อการบรรยาย เรื่องการพัฒนาองค์การสมัยใหม่ 15 กันยายน พ.ศ.2563
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 09/15/2020    เวลา : 2:32:30 PM

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการอบรม ในหัวข้อการบรรยาย เรื่องการพัฒนาองค์การสมัยใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.รณิดา มนต์ขลัง หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนสวนเทิดพระเกียรติท้ายเมือง มาเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษาและคณาจารย์ ที่จัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม