ภาพบรรยากาศ ภาพบรรยากาศ โครงการการจัดการความรู้สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม : กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 02/04/2020    เวลา : 9:09:15 AM

ภาพบรรยากาศ โครงการการจัดการความรู้สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม : กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์