บรรยายกาศการฟังบรรยายความรู้และประสบการณ์การท่องเที่ยวและการใช้ภาษาอังกฤษ
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 08/21/2019    เวลา : 1:13:15 PM

วันนี้ วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษร่วมกับสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เรียนเชิญวิทยากรที่มีความรู้ และประสบการณ์การณ์ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งล้วนแต่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งเป็นประโยชน์ยิ่งสำหรับนักศึกษาด้านภาษาและการท่องเที่ยว ที่ห้องปัญญาวี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยากร คุณชัยรัตน์ พลภักดี จัดอบรมการเตรียมศึกษาประสบการณ์วิชาชีพที่นำไปสู่การปฏิบัติงานจริง สู่การเรียนรู้แก่นักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสังคมวิทยามนุษย์และวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งนำความรู้และแนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง นักศึกษาสามารถใช้ทำงาน Parttime มีค่าตอบแทน 5000 ต่อเดือนและทำประกันชีวิตให้