บรรยายกาศการฟังบรรยาย เรื่องการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 08/15/2019    เวลา : 1:00:15 PM

ภาพกิจกรรมการฟังบรรยาย เรื่องการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 15 สิงหาม 2562 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์อารีรัตน์ อุเทนวิเชียรปัญญา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อเกิดแรงบันดาลใจ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความมั่นใจ และเตรียมพร้อมในการทำงาน