การประชุมวิพากษ์รายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะประจำปีการศึกษา 2561
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 06/17/2019    เวลา : 4:13:15 PM

การประชุมวิพากษ์รายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม