มนพ. ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ฯ เดินหน้าพัฒนาชุมชนสร้างพื้นที่ต้นแบบประชาธิปไตย
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 04/02/2019    เวลา : 11:11:15 AM

วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดนครพนม จัดเวทีทำความเข้าใจให้กับประชาชนตำบลนาราชควาย ในการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบประชาธิปไตยและสำนึกพลเมือง โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน

อาจารย์จารุกัญญา อุดานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ,ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดนครพนม และประชาชนในพื้นที่ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ในการสร้างวิถีประชาธิปไตย เสริมสร้าง พัฒนา และเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น ให้ประชาชนในพื้นที่ทำงานภาคพลเมืองเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบให้เห็นผลการพัฒนาที่ชัดเจน จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

กิจกรรมมีการชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนตำบลนาราชควาย ในการลงพื้นที่ดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบประชาธิปไตยและสำนึกพลเมือง โดย ผศ. (พิเศษ) เมธา ชูจันทร์ ประธานกรรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดนครพนม ,เวทีถอดรูปแบบนวัตกรรมประชาธิปไตยดีเด่นจากบ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และการซักถามประเด็นสำคัญของการจัดโครงการ ฯ จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีประชาชนชาวตำบลนาราชควายเข้าร่วมกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่มรุกขนคร


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม