นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม การประชุมวิชาการเครือข่ายคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาพัฒนาชุมชน สังคมและท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ 18
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 01/30/2019    เวลา : 6:38:45 PM

เมื่อวันที่ 27-30 มกราคม 2562 อาจารย์คณิน เชื้อดวงผุย นำนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1 -3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วม “การประชุมวิชาการเครือข่ายคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาพัฒนาชุมชน สังคมและท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ 18” ภายใต้แนวคิด “พลังประชาสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ จังหวัดศรีษะเกษ ซึ่งกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย การแสดงปาฐกถาพิเศษ การเสวนาห้องย่อย การแข่งขันทักษะวิชาการ การนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัย การประกวดทูตวัฒนธรรม และการสานสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย ระหว่างสถาบัน โดยนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการการเขียนแผนที่ความคิด (Mind mapping) และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นอกจากนี้ อาจารย์พัชรวดี เพ็งสระเกตุ และอาจารย์อนุวัฒน์ พลทิพย์ ได้ร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง การพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุในตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท และอาจารย์สุริยนต์ หลาบหนองแสง ได้ร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทญ้อบ้านโพน ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยกิจกรรมภายในงานมีคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกว่า 36 สถาบัน จำนวนประมาณ 1,500 คน