สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการผ่านประเด็นปัญหาของสังคมปัจจุบัน
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 12/16/2018    เวลา : 2:45:00 PM

วันนี้(16 ธันวาคม 2561) เวลา 09.00 น. ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดงานเสวนา “การบริหารจัดการแบบบูรณาการในยุคไทยแลนด์ 4.0” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ บนฐานองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผ่านประเด็นปัญหาของสังคมปัจจุบัน

โดยการเสวนาครั้งนี้ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการแบบบูรณาการในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ ผ่านประเด็นปัญหาของสังคมปัจจุบัน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม บนพื้นฐานองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ,รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) และ รศ.ดร.กตัญญู แก้วหานาม อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมเสวนา มีนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ร่วมรับฟังและนำเสนอผลงานวิจัย ณ ห้องเรียนรวม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม