คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม OPEN HOUSE
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/21/2018    เวลา : 3:07:00 PM

วันที่ 21 พฤษศจิกายน 2561 เวลา 9.30น. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรม เปิดบ้าน FLAS Land แดนมหัศจรรย์ และกิจกรรมการบริการวิชาการแบบบูรณาการ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการ กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครพนม

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมการติมคำถามทางวิชาการ การจัดแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษา ว้ตถุประสงค์ที่จัดงานในครั้งนี้เพื่อแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ จำนวนทั้งสิ้นรวม 300 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนเทศบาล3 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม โรงเรียนรามราชพิทยาคม และโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม