ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาอาเซียนสัญจร เรื่อง “อาเซียนกับบทบาทและการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นอีสาน”
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/21/2018    เวลา : 8:00:30 AM

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาอาเซียนสัญจร เรื่อง “อาเซียนกับบทบาทและการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นอีสาน”

จัดโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย(ASEAN ASSOCIATION-Thailand : AAT) ณ ห้องพนมศิลป์ ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม การเสวนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.จิตริยา ปิ่นทอง นายกสมาคมอาเซียนประเทศไทย และ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่บุคลากร นักศึกษา รวมถึงประชาชนให้เข้าใจอาเซียน ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทและการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นอีสาน มีผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรสายวิชาการที่มีประสบการณ์ในการสอนรายวิชาอาเซียนศึกษา โรงเรียนในสังกัดจังหวัดนครพนม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และแนวทางการกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน