ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562 ประเภทการรับเทียบโอน และ 2 ปีต่อเนื่อง 1 พฤศจิกายน 2561 - 15 มีนาคม 2562
หมวด : ข่าวสอบ/ประกวดราคา    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/09/2018    เวลา : 7:55:00 AM

เพื่อเป็นการกระจายโอกาสและเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จึงเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562 ประเภทการรับเทียบโอน และ 2 ปีต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากเกณฑ์การรับสมัคร รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 มีความประพฤติดี
1.2 มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
1.3 เป็นผู้พิการที่มีความพิการตรงตามประเภทความพิการที่สามารถรับเข้าศึกษาได้โดยมีบัตรประจาตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
1.4 คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรกาหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมตามระบบ และวิธีการเรียนของหลักสูตร
1.5 กาลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่า


จำนวนที่เปิดรับสมัคร
02600600106 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 80 คน
02600600206 สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 40 คน
02600600306 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 40 คน
02600600406 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 30 คน
02600600506 สาขาวิชานิติศาสตร์ 40 คน


วิธีการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ (Online)
1 ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัคร และกรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://entry.npu.ac.th/transfer
2 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนมได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น อัตราค่าสมัคร 300 บาท
3 พิมพ์ใบชำระค่าสมัครและชำระผ่านทางธนาคารกรุงไทย ตามเวลาเปิดทาการของธนาคาร
4 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการสมัคร และข้อมูลการชำระเงินผ่านทางระบบ รับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://entry.npu.ac.th/transfer
5 การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้ชาระเงินค่าสมัครตามกาหนดของมหาวิทยาลัยฯเท่านั้น