ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ Tcas รอบ Portfolio 62 ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธ.ค. 61
หมวด : ข่าวสอบ/ประกวดราคา    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/09/2018    เวลา : 7:30:45 AM

เพื่อเป็นการกระจายโอกาสและเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย นครพนม จึงเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประจ าปีการศึกษา 2562 ที่แสดงถึงทักษะทางวิชาการ ด้านสังคม ด้านความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถ พิเศษ จิตสาธารณะ และความเป็นผู้นำ ด้วยการคัดเลือกจากแฟ้มสะสมงานและคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยได้ กำหนด ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 มีความประพฤติดี
1.2 มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
1.3 เป็นผู้พิการที่มีความพิการตรงตามประเภทความพิการที่สามารถรับเข้าศึกษาได้ โดยมีบัตรประจ าตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
1.4 คุณสมบัติอื่น ๆตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรกำหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมตามระบบและ วิธีการเรียนของหลักสูตร
1.5 กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า


รหัสสาขา สาขาวิชา แผนการรับ
02600600101 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 20 คน
02600600201 สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 15 คน
02600600301 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 15 คน
02600600401 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 10 คน
02600600501 สาขาวิชานิติศาสตร์ 15 คน
02600600601 สาขาวิชาภาษาจีน 10 คน