โครงการกีฬานักศึกษา : กิจกรรมประกวดดาวเดือนดาวเทียม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2561
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 10/19/2018    เวลา : 10:14:45 AM

กิจกรรมประกวดดาวเดือนดาวเทียม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2561 จัดขึ้นวันที่12ตุลาคม 2561 ณ คณะศิลปศาสตร์ฯ สโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อ คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาที่มีความพร้อมทางด้านรูปร่างหน้าตา สติปัญญา ปฏิภาณไหวพริบ เพื่อไปประกวดต่อในระดับมหาวิทยาลัยนครพนมวันที่10 พฤศจิกายน2561 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ผลการประกวด

เดือน น้องกวาง นายวันวรุตม์ ดุษฎีเกียรติสกุล ผู้ได้รับตำแหน่งเดือน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ดาว น้องเนยนม นางสาวกมลวัลย์ กมลสุวรรณ ผู้ได้รับตำแหน่งดาว
สาขาภาษาจีน

ดาวเทียม น้องแอนนา นายชัยยา วงค์ตาแสง ผู้ได้รับตำแหน่งดาวเทียม
สาขาภาษาจีน