อาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 09/24/2018    เวลา : 9:07:00 AM

อาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด ของคณะอนุกรรมการทบทวนทแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ.2561-2564 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563