อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากรบรรยาย และวิทยากรปฏิบัติการ (Workshop)
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 08/20/2018    เวลา : 2:53:30 PM

20 - 21 สิงหาคม 2561 อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากรบรรยาย และวิทยากรปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด ร่วมกับทีมวิทยากรจากสำนักงาน ก.พ.ร. และวิทยากรจากสำนักงานจังหวัดนครพนม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคเอกชนในจังหวัดนครพนม รวมจำนวน 260 คน ณ ห้องประชุมฟอร์จูนแกรนด์บอลรูม โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม