คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมภาษาพาสนุก และกิจกรรมรำวงสามัคคีผู้สูงอายุ
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 08/09/2018    เวลา : 11:34:30 AM

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมภาษาพาสนุก และกิจกรรมรำวงสามัคคีผู้สูงอายุเพื่อนำรายได้เป็นเงินตั้งต้นสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อก้าวข้ามการสงเคราะห์ในรูปแบบเดิมที่มุ่งเน้นเพียงแค่การจ่ายเงิน แต่จะค้นหาสินทรัพย์ที่เกิดจากทุนทางสังคมเป็นหลัก เพื่อพัฒนาสวัสดิการที่เน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีในการดำเนินชีวิตและการดูแลสุขภาพอนามัย ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตด้วยสวัสดิการที่หลากหลายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมทำให้ผู้สูงอายุในชุมชนตำบลนาราชควายสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน