บุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย" ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอิสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 07/25/2018    เวลา : 2:03:00 PM

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย" ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอิสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โดยสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย 2 บทความ ได้แก่ 1.แนวทางการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านปากทวย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (อาจารย์พัชรวดี เพ็งสระเกตุ และอาจารย์คณิน เชื้อดวงผุย) 2.แนวทางการพัฒนาเกลือสินเธาว์พื้นบ้านเพื่อเข้าสู่การเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา : บ้านดงป่ายูง ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท และอาจารย์สุริยนต์ หลาบหนองแสง)