ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโคงการการประชุม เชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 07/18/2018    เวลา : 12:57:45 PM

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00น. ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เป็นประธานเปิดโคงการการประชุม เชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี (2560-2564) ณ ห้องประชุมปัญญาวี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยโครงการนี้ได้มีการดำเนินงานตามแผนโครงการ และกำหนดแผนการดำเนินงานที่เป็นไปตามทิศทางนโยบายของการพัฒนาการศึกษาระดับชาติ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป ตลอดจนการดำเนินง่านที่สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ พันทกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้กำหนดทิศทางและเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของคณะ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดโคงการการประชุม เชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี (2560-2564) ขึ้น