ด้วยกระทรวงการคลัง แจ้งระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผุ้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเรียกร้องสิทธิประโยชน์เงินช่วยเหลือเบื้องต้น
หมวด : ข่าวสอบ/ประกวดราคา    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 03/07/2018    เวลา : 10:58:45 AM

เอกสารแนบ : 030761_2